ورود به سامانه هوشمند مدرسه
اسفند ۲۲, ۱۳۹۴

شرکت در مسابقات تئاتر ناحیه ( اجرا توسط دانش آموزان ششم پسرانه )

اسفند ۲۲, ۱۳۹۴

شرکت در مسابقات تئاتر ناحیه ( اجرا توسط دانش آموزان ششم پسرانه )

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴

شرکت در مسابقات تئاتر ناحیه ( اجرا توسط دانش آموزان سوم ابتدایی)

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴

شرکت در مسابقات تئاتر ناحیه ( اجرا توسط دانش آموزان سوم ابتدایی)