ورود به سامانه هوشمند مدرسه
اسفند ۲۰, ۱۳۹۴

شرکت در مسابقات تئاتر ناحیه ( اجرا توسط دانش آموزان سوم ابتدایی)

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴

شرکت در مسابقات نقاشی همگانی در ناحیه

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴

شرکت در مسابقات نقاشی همگانی در ناحیه

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴

شرکت در مسابقات نقاشی همگانی در ناحیه