ورود به سامانه هوشمند مدرسه
بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

آزمون هماهنگ استانی پایه های پنجم و ششم

بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

جشنواره الگو های برتر تدریس در ناحیه ۶ و شرکت ۱۴ نفر از معلمین این مجموعه

بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

جشنواره الگو های برتر تدریس در ناحیه ۶ و شرکت ۱۴ نفر از معلمین این مجموعه

بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

جشنواره الگو های برتر تدریس در ناحیه ۶ و شرکت ۱۴ نفر از معلمین این مجموعه