ورود به سامانه هوشمند مدرسه

زمانبندی کلاس ها

برنامه زمانبندی کلاس ها در طول سال تحصیلی

مراسم آغازین ۰۷:۳۰ الی ۰۷:۴۵
زنگ اول ۷:۴۵ الی ۰۹:۰۵
تفریح اول ۰۹:۰۵ الی ۰۹:۲۰
زنگ دوم ۰۹:۲۰ الی ۱۰:۰۵
تفریح دوم ۱۰:۰۵ الی ۱۰:۱۵
زنگ سوم ۱۰:۱۵ الی ۱۱:۰۵
تفریح سوم ۱۱:۰۵ الی ۱۱:۱۵
زنگ چهارم ۱۱:۱۵ الی ۱۲:۰۰
تفریح چهارم ۱۲:۰۰ الی ۱۲:۱۰
زنگ پنجم ۱۲:۱۰ الی ۱۳:۱۰